Biblia

Chrześcijanie używają  Biblii jako podstawy dla swoich życiowych decyzji, poglądu na świat, nauczania czy głoszenia kazań. Dlatego tak ważne jest ustalenie czym jest Biblia, czy jest wiarygodnym Słowem Bożym, jaki ma wpływ na nasze życie i jak powinniśmy ją czytać.

Czym jest Biblia?

Biblia jest zbiorem 66 ksiąg napisanych przez 40 różnych autorów rozrzuconych geograficznie, historycznie (1500 lat) i o różnych ścieżkach życiowych (królowie, mężowie stanu, naukowcy, pasterze, rybacy, uczeni, kaznodzieje, poborcy podatkowi). To zapis historii zbawienia pokazujący plan Boży dla odnowienia relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem.

Celem Biblii jest objawienie nam kim jest Bóg i pokazanie nam jego drogi do zbawienia. Zawiera ona także wytyczne do pobożnego życia w odniesieniu zarówno do ideologii, jak i do praktyki. To podręcznik oraz instrukcja, według której żyją chrześcijanie.

Słowo od Boga

Na naszej chrześcijańskiej drodze bardzo ważne jest ustalenie czy  Biblia jest słowem od Boga, a tym samym czy ma ona autorytet, który przewyższa to, co mówią inni ludzie, dyktuje kultura, tradycje czy nasze emocje. Spojrzymy na niektóre powody prowadzące nas do wniosków potwierdzających, że Biblia rzeczywiście jest słowem danym człowiekowi od Boga.

Jezus głosi w odniesieniu do Pisma

Jezus nieustannie i stanowczo akceptuje i popiera Stary Testament cytatami i odniesieniami. Podkreśla boskie pochodzenie i nieprzemijającą wartość oraz trwałość Pisma Świętego (Jana 10:35). Wielokrotnie potwierdza, iż przyszedł, aby wypełnić prawo i proroctwa. (Mateusza 26:54-56, Marka 9:12-13, Łukasza 4:21):

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

Mateusza 5:17

Jezus użył Starego Testamentu, aby sprzeciwić się Szatanowi (Mateusza 4:1-11), zdemaskować fałszywe nauczania (Mateusza 22:23-33), potwierdzić wydarzenia historyczne wymienione w Starym Testamencie, takie jak stworzenie (Mateusza 19:4-5), potop (Mateusza 24:37-39), historię Lota i zniszczenie Sodomy (Łukasza 17:28-29), czy cuda Eliasza i Elizeusza (Łukasza 4:25-27). Użył także Starego Testamentu jako podstawę dla swojego własnego nauczania, wzywając uczniów, aby go przestrzegali (Mateusza 19:16-19, 22:37-40).

Biblia mówi o sobie

To co Pismo Święte mówi o sobie nie zostawia innego wyjścia niż zaakceptowanie jego autorytetu jako Bożego Słowa.

W Starym Testamencie występuje około 3800 wyrażeń (szczególnie wśród proroków), gdzie Biblia ogłasza się jako Słowo od Pana, np. „To jest Słowo od Pana”, „Pan powiedział mi”, „Słowo od Pana przyszło do mnie, mówiąc o…”.

Nowy Testament cytuje Stary Testament więcej niż 300 razy, z odniesieniami do 28 z 39 ksiąg, jednocześnie potwierdzając, iż jest to głos autorytetu.

Autorzy Nowego Testamentu jasno określają swoją pracę jako uzupełnienie Starego Testamentu, równą jego autorytetowi (Łukasza 1:67, 2 Piotra 3:2, Judy 17,18, 1 Jana 4:6). Paweł głosi, iż podczas tworzenia części Nowego Testamentu, był uczony i prowadzony przez Ducha Świętego (1 Koryntian 2:13, 14:37, 2 Koryntian 10:8, Galacjan 1:8-9) oraz, że jego ewangelia nie była stworzona przez człowieka, lecz otrzymał ją podczas objawienia:

Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. 

Galacjan 1:12

Biblia utrzymuje, że istnieje jeden najwyższy wpływ, przez którego Bóg kontroluje, dyktuje i komunikuje się z ludźmi i przez którego została napisana Biblia. A stało się to poprzez natchnienie Duchem Świętym.

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości.

2 Tymoteusza 3:16

Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń.

2 Piotra 1:20

Proroctwa w Piśmie

Dokładność biblijnych proroctw jest dodatkowym świadectwem o boskiej inspiracji w Piśmie. Setki lat przed narodzinami Jezusa, dostaliśmy precyzyjny opis wydarzeń i szczegółów dotyczących jego życia. (zobacz załącznik A).

Istnieje również wiele proroctw o miastach i narodach w Starym Testamencie, które już się wypełniły (m.in. Tyr, Sidon, Samaria, Gaza, Niniwa, Kafarnaum, Palestyna, Jeruzalem).

Inne dowody na autorytet Pisma

Rok w rok Biblia wciąż podtrzymuje swoje pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się książek na świecie. Wskazuje to na jej uniwersalną atrakcyjność, która wykracza poza kulturę, inteligencję, edukację czy wiek. Jej przesłanie jest ponadczasowe i wciąż tak znamienne, jak miało to miejsce w czasie jej tworzenia. Jej prawdy są wieczne, zdolne przetrwać całe tysiąclecia.

Wpływ Biblii jest ogromny. Zmieniła ona miliony żyć, pocieszając ale także kierując do upamiętania. Jest odpowiedzią na każdą ludzką potrzebę, jednocześnie będąc praktycznym i ważnym przewodnikiem w codziennym życiu.

Prawdy objawione w Biblii są zupełnie różne od tych przedstawionych w innych religijnych czy bardziej doczesnych książkach. Mówi ona o wybaczeniu bez osądzania i łasce, która nie potrzebuje uczynków. Chociaż jest pisana przez wielu autorów pochodzących z różnych epok,  mimo to jest spójna w swoim przesłaniu.

Pomimo wielu wysiłków, nikomu nie udało się udowodnić nieścisłości w Biblii, czy to naukowo, historycznie, czy w jakimkolwiek innym aspekcie. Jest to niesamowite, biorąc pod uwagę jak dawno temu była spisana. Wielu świeckich autorów (Miszna, Józef Flawiusz, Thallus, Bar Serpion, Pliniusz, Tacyt, Swetoniusz) wcale nie mając tego na myśli, potwierdziło historyczną autentyczność wydarzeń opisanych w Biblii. Także odkrycia archeologiczne udowodniają prawidłowość historyczną prezentowanych zdarzeń, odkrywając ponad 25000 miejsc ze Starego Testamentu. 

Chociaż Biblia nie jest naukowym podręcznikiem, zawiera w sobie wspaniałe twierdzenia natury naukowej, z których większość została potwierdzona i zaakceptowana dopiero w ostatnim czasie. Ziemia jako kula (Izajasza 40:22), ruchy planet i konstelacji (Joba 38:31,32), elektryczność statyczna i para wodna (Jeremiasza 10:13). To wszystko spisano długo przed tym, zanim zostało odkryte przez człowieka. Tylko Bóg mógł znać wszystkie te zjawiska.

To wszystko wyraźnie wskazuje na fakt, iż Biblia jest wiarygodna i zgodna historycznie. Jest to natchnione Słowo Boże.

Efekty Bożego Słowa

„Żywe bowiem jest słowo Boże” (Hebrajczyków 4:12) „efektywnie działa w tych, którzy wierzą” (1 Tesaloniczan 2:13), a Jezus powiedział, że „słowa, które mówię są życiem” (Jana 6:63). Pismo Święte wywiera praktyczny wpływ na tych, którzy je czytają. Sposób i stopień, do jakiego Słowo w nas działa, zależy od postawy czytelnika. Gdy podchodzimy do Bożego Słowa z pokorą, szczerością, cierpliwością, otwartym sercem i umysłem oraz szacunkiem dla Boga, jest ono zdolne poprowadzić nas i zmienić. Może przyczynić się do wzrostu:

 • Wiary – Rzymian 10:17 „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
 • Pokarmu duchowego – jest to podstawowe zaopatrzenie umożliwiające nam wzrost i dojrzewanie. 1 Piotra 2:1-2 „Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy,  jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu.

Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Mateusza 4:4
 • Fizycznego uzdrowienia – Pismo Święte mówi o zdrowiu i uzdrowieniu pochodzącym z przestrzegania jego przykazań. W życiu widzimy destrukcyjne działanie mocy grzechu, stresu, złości i niewybaczenia. Podążając za dobrym doradcą, jakim jest Słowo Boże (wolność od grzechu, przebaczenie), możemy osiągnąć pokój, radość i zdrowie fizyczne.
 • Objawienia – Boże Słowo zapewnia „światło” oraz „zrozumienie”. To pokazuje nam naszego Stwórcę, naszą tożsamość, nasze przeznaczenie, naszego Zbawiciela, nasze poczucie własnej wartości oraz jego boski plan. Psalm 119:130 „Wykład słów twoich oświeca. Daje rozum prostaczkom.”
 • Zwycięstwa nad grzechem – Pismo mówi nam o tym, czym jest grzech i daje nam wskazówki do prowadzenia pobożnego życia. Przewodzi nam w dążeniu do bycia wypełnionym Duchem Świętym, który wzmacnia i umożliwia nam życie „na chwałę Boga” (1 Koryntian 10:31).
 • Zwycięstwa nad Szatanem – z odpowiednią znajomością Słowa rozumiemy potęgę krzyża, zwycięstwo Chrystusa nad Szatanem oraz naszą zwycięską pozycję w Chrystusie. Możemy przeciwstawić się kłamstwom diabła, kiedy używamy „miecza Ducha, którym jest Słowo Boże” (Efezjan 6:17).
 • Uświęcenia – dojrzewamy jako chrześcijanie i stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, gdy nieustannie czytamy i stosujemy w swoim życiu Pismo. Jana 17:17 „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.
 • Lustra – Gdy patrzymy w lustro Słowa Bożego, możemy zobaczyć naszą prawdziwą kondycję duchową oraz zobaczyć siebie tak, jak widzi nas Bóg. Po czytaniu Bożego Słowa i pod przewodnictwem jego Ducha, możemy zobaczyć to, co było nieczyste, szkodliwe i nieprzyjemne dla Boga w naszym życiu. To pokazuje nam też dobro, nowe stworzenie w Chrystusie, nasze zbawienie i prawość w Nim. 

Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieni.

Jakuba 1:23-25
 • Naszego osądu–Jeśli odrzucimy Boże Słowo, osądzi nas ono w dniu ostatecznym. Jeśli jednak zaakceptujemy je i będziemy przestrzegać, zapewni nam wolność od osądu wraz z pewnością zbawienia i sprawiedliwością przed Bogiem.

Zapewniam was: Każdy, kto Mnie słucha i ufa Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne. Nie zostanie potępiony, bo już przeszedł ze śmierci do życia.

Jana 5:24

Czytanie Bożego Słowa

Regularne czytanie, studiowanie i medytowanie nad Bożym Słowem to niezbędna część życia każdego chrześcijanina.

Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.

Jozuego 1:8 

…jego rozkosz to Prawo PANA – Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą.

Psalm 1:2

Najlepszą drogą do tego jest ustanowienie czytania Biblii jako codziennego priorytetu. Nie ma na to jedynej właściwej metody, raczej użycie różnych metod umożliwia nam robienie tego tak często, jak to tylko możliwe, studiując jednocześnie mniejsze partie Pisma z większą dokładnością.

Czytanie całej Biblii

Czytanie całej Biblii to dobry zwyczaj, a także powtarzanie tego najczęściej, jak to tylko możliwe. Jest wiele planów czytania Biblii dostępnych online skategoryzowanych pod względem chronologicznym, tematycznym czy też w sposób umożliwiający przeczytanie całej Biblii w rok. Wybierz ten, który pasuje ci najbardziej. A kiedy już skończysz, zacznij następny.

Czas Wyciszenia

Czas wyciszenia to spędzenie czasu z Bogiem, lepsze poznanie go przez jego Słowo i modlitwę. Czytanie Biblii w tym czasie zazwyczaj obejmuje krótsze fragmenty Pisma, skupiając się dogłębniej na tekście oraz szukaniu związku między słowami a naszym życiem. Istnieje na to wiele sposobów. Najważniejsze jest to, żeby wybrać taki, który najbardziej ci odpowiada.

Tu są wskazówki stworzone przez Tima Kellera, które mgą ci posłużyć za punkt wyjścia.

1. Bądź spokojny

(wiedz, że On jest Bogiem) : Poświęć moment na przemyślenie tego, co będziesz zaraz robić. Kilka pomysłów:

 • „Chodźcie, uklęknijmy i uwielbijmy Go. Padnijmy na kolana przed Panem, naszym Stwórcą.”
 • Bóg jest moim Ojcem, więc mogę przyjść do niego jako jego dziecko.
 • Jezus jest moim najwyższym kapłanem, co oznacza, że mam dostęp do tronu łaski.
 • Duch Święty jest we mnie, więc będę prowadzony przez niego w modlitwie.

2. Zaproś:

Poproś Ducha Świętego o otworzenie twojego serca i umysłu na słowo od Niego oraz o pokorne i wrażliwe serce, które zostanie przez niego odmienione.

3. Czytaj:

Powoli czytaj przesłanie Pisma 2-3 razy. Czytaj tak, aby zrozumieć.

 • Zaobserwuj podstawowe fakty, np.: kto, co, gdzie, kiedy, jak? Co to znaczyło dla ówczesnych ludzi?
 • Co mówi tekst o Bogu? (jego atrybuty, pragnienia, obietnice, przykazania) A co ludzkości czyli o Tobie?

4. Medytuj:

Uświadom sobie Bożą obecność wypełnioną miłością i przeczytaj przesłanie jeszcze raz, tym razem na głos. Zauważ, w jaki sposób On może mówić do ciebie. Skup się na słowie, wyrażeniu lub temacie, który przyszedł ci na myśl.

 • Co szczególnie przemówiło do mojego serca lub umysłu? (np. jedna z cech Bożych, którą chciałbyś bardziej zgłębić; zachęta lub przekonanie do posłuszeństwa Bogu w pewnym obszarza życia; coś za co jesteś szczególnie wdzięczny).
 • Przemyśl to. Co to znaczy? O czym naprawdę to mówi? Powiedz to własnymi słowami.
 • Co mogę czcić Boga z tego powodu? Jakie grzechy mogę wyznać? Za co mogę mu podziękować? Jakie prośby mogę do niego zanieść?
 • Dlaczego Bóg mi to dzisiaj pokazuje?
 • Jakiej reakcji oczekuje ode mnie Bóg? Jak chce on zmienić moje serce, myślenie, nawyki, relacje?

5. Módl się:

porozmawiaj z Bogiem o tym, co pokazał ci poprzez tekst. Podstawą jest odpowiedzenie na to, co objawił ci Bóg. Bądź sobą, zadawaj pytania, postaraj się nie spieszyć. Odpowiedzią może być też cisza, łzy czy uwielbienie.

 • Czcij Boga za to, kim jest. (np. za jego cechy ujawnione w tym przesłaniu)
 • Wyznaj swoje grzeszne emocje, nastawienie i zachowania, które sprzyjają zapominaniu o tym, kim On naprawdę jest.
 • Podziękuj Bogu, za to, co zrobił.
 • Poproś Boga, aby cię zmienił i pomógł zastosować to, co ci dziś pokazał.

Dodatek:

Wstawiaj się za innymi. Biblia to nie tylko moja opowieść – to pierwsza i najważniejsza opowieść Boża, potem nasza i na końcu, moja. Co to przesłanie ujawnia na temat nastawienia Bożego serca do ludzi i świata wokół ciebie (np. rodziny, sąsiadów, współpracowników, Zbawiciela, miasta)? Kogo lub co masz dzisiaj szczególnie na sercu? O to też się pomódl.

Wolna modlitwa: Módl się o cokolwiek innego, co leży ci na sercu lub co masz zapisane na liście modlitw. Teraz, gdy posłuchałeś Bożego Słowa i modliłeś się o to, co On ci powiedział, możesz bardziej ufać swojemu sercu – został mu nadany właściwy kierunek.

Ujrzyj:

Zobacz światło Bożej chwały w twarzy Jezusa Chrystusa”.  Zakończ, uwielbiając i doceniając jakiś aspekt doskonałości i piękna Chrystusa.

Załącznik A

Starotestamentowi prorocy mówią nam o tym, ze Jezus, potomek Judy, Jessego i Dawida, będzie urodzony przez dziewicę w Betlejem, gdzie będzie miało miejsce zabójstwo dzieci. Wyjedzie z Egiptu, kierując się zapowiedzią. Rozpocznie swoją służbę w Galilei. Wkroczy publicznie do świątyni w Jeruzalem. Będzie żył w ubóstwie, łagodności, czułości i współczuciu, bez fałszywości. Będzie, pełen zapału, nauczał za pomocą przypowieści i cudów. Odrzucony przez Żydów, porzucony przez uczniów, sprzedany za trzydzieści sztuk srebra, umrze w ogromnych bólach, nic nie mówiąc o swoim cierpieniu. Jego dłonie i stopy będą przybite do krzyża. Będzie zapomniany przez Boga. Będą mu oferowali ocet, jego ubrania zostaną rozdarte. Umrze, lecz ani jedna jego kość nie zostanie złamana. Będzie kosztownie pochowany, po czym powstanie z grobu. Są to tylko niektóre proroctwa o Jezusie, które zostały przewidziane i dokładnie przez Niego wypełnione.